Hotstone Massage Huizen
'tijd voor jezelf'

Hotstone Massage Huizen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hotstone Massage Huizen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan mij geeft zal ik niet aan derden verstrekken. Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen.

Bewaartermijn
Hotstone Massage Huizen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • alle personen die namens Hotstone Massage Huizen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je kunt dan altijd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als Hotstone Massage Huizen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van de Privacy policy, of in algemene zin vragen hebt, neem dan contact met mij op.